Home > Brandveiligheid > Brandmeldinstallaties

Brandmeldinstallaties

Toepassingsgebied.
In de certificatieschema’s Brandmeldinstallaties zijn criteria opgenomen voor bedrijven die brandmeldinstallaties leveren, aanleggen, onderhouden en certificeren. Kiwa NCP certificeert bedrijven die aantoonbaar voldoen aan de certificatieschema’s Brandmeldinstallaties.

De certificatieschema’s bevatten de basiscriteria voor de bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen en daarnaast specifieke criteria waaraan een bedrijf dient te voldoen afhankelijk van het type erkenning.

Een bedrijf kan zich op basis van onderstaande schema’s laten certificeren:

  • Certificatieschema Leveren Brandmeldinstallaties
  • Certificatieschema Installeren Brandmeldinstallaties
  • Certificatieschema Onderhouden Brandmeldinstallaties  

Het onderhouden van brandmeldinstallaties is niet automatisch opgenomen in de certificering ‘Leveren’. Indien een bedrijf naast het ‘Leveren’ zelf ook het onderhoud uitvoert dient het bedrijf op basis van 2 certificatieschema’s een certificering aan te vragen. Het installatiewerk is wel opgenomen in het schema ‘Leveren Brandmeldinstallaties’.

Voor wie
(Brand)beveiligingsbedrijven, Branddetectiebedrijven, Brandmeldinstallatiebedrijven, Brandmeldonderhoudsbedrijven

Wanneer is het nodig
Veiligheid is in onze maatschappij een groot goed. De meeste Nederlanders schatten de kans op brand niet zo groot, maar áls er brand uitbreekt is de schade zeer groot. Een aanzienlijk deel van de bedrijven die te maken hebben gehad met een brand, gaat failliet. Een brand in een gebouw waar veel mensen zijn, kan veel dodelijke slachtoffers veroorzaken als zij te laat worden gesignaleerd of niet snel genoeg het gebouw kunnen verlaten. Daarom treffen huiseigenaren, bedrijven en de overheid veel maatregelen om zich te beschermen tegen brand. Voorkómen is veel beter én goedkoper dan blussen.

Veiligheid kun je verhogen door technische maatregelen te treffen, zoals goedwerkende branddetectie en -alarmapparatuur, kleine blusapparaten of zelfs sprinklers. Maar ook door veiligheid te organiseren. Denk aan het veiligstellen van vluchtroutes, het niet opstapelen van brandbare spullen aan de gevel of in vluchtroutes en het dichthouden van branddeuren.

Techniek en de organisatie van veiligheid zijn zó ingewikkeld geworden, dat de meeste eindgebruikers niet meer zelf kunnen nagaan of de maatregelen goed of onvoldoende zijn. Om de eindgebruiker te helpen, zijn er regelingen gemaakt die de kwaliteitsstandaard aangeven. Een Kiwa NCP certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf.

Met een erkenning kunnen bedrijven zich onderscheiden van niet gecertificeerde bedrijven.

Processtappen en randvoorwaarden
Het schema stelt eisen aan het product, zoals het Programma van Eisen, het Ontwerp, het beveiligingsplan, opleveringsrapport en certificaat. Daarnaast worden eisen gesteld aan het proces van Installatie tot Onderhoud van het systeem en aan het kwaliteitssysteem, zoals o.a. personeel, documentenbeheer en werkinstructies.

Certificatieproces
Certificatie van uw bedrijf als branddetectiebedrijf, installatiebedrijf of onderhoudsbedrijf brandmeldinstallaties begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa afsluiten. Hierna volgt een onafhankelijke toelatingsaudit waarbij Kiwa NCP beoordeelt of aan de criteria voor certificering wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Na de initiële certificatie worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te
stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen voor branddetectiebedrijf, installatiebedrijf of onderhoudsbedrijf voldoen.   

Waarom Kiwa NCP?
Kiwa NCP heeft jarenlange ervaring op het gebied van het certificeren van bedrijven voor het leveren, installeren en onderhouden van brandmeldinstallaties. Kiwa NCP wil samen met u de bedrijfsprocessen binnen uw organisatie daar waar nodig is verbeteren.

Naast een certificering op basis van de certificatieschema’s Brandmeldinstallaties kunnen wij u op vele marktgebieden van dienst zijn. Denk hierbij aan combinaties van uw certificering met een certificering voor Ontruimingsalarminstallaties, BORG certificering of ISO9001. Daarnaast kunnen wij onafhankelijke inspecties uitvoeren op brandmeldinstallaties, ontruimingsalarminstallaties en nog vele andere installaties.

Kiwa NCP heeft een licentieovereenkomst met het CCV afgesloten om de Certificatieschema's BMI uit te voeren. Daarnaast is Kiwa NCP voor verschillende certificatieschema’s geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. De Raad voor Accreditatie toetst o.a. onze bedrijfsprocessen en de bedrijfsaudits die wij uitvoeren.

PvE Opsteller / Basisontwerp Opsteller
Geen van de nieuwe CCV-certificatieschema’s Brandmeldinstallaties biedt de mogelijkheid tot certificering als Opsteller Programma van Eisen. Kiwa NCP heeft hierdoor voor de PvE-Opstellers zelf een Beoordelingsrichtlijn opgesteld, de BRL K21027 Beoordelingsrichtlijn Erkend Basisontwerp Opsteller. Voor meer informatie klik hier.

Offerte en informatie
Klik op 'aanmeldformulier BMI' in het rechter menu om een offerte aan te vragen. De regelgeving kunt u downloaden aan de rechterzijde van deze pagina. 

Heeft u vragen over de erkenning of over de procedure om de erkenning te behalen kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers, telefoonnummer 088-9985100.

Accreditatie
Kiwa NCP is per 22 december 2014 geaccrediteerd voor het uitvoeren van de Certificatieschema's Brandmeldinstallaties.