Home > Brandveiligheid > Watermist

Brandveiligheidssystemen gebaseerd op Watermist

Toepassingsgebied
De beoordelingsrichtlijn BRL-K21020 Brandbeveiligingssystemen gebaseerd op watermist is bestemd om te worden toegepast op het ontwerpen (waaronder het bepalen van het voorontwerp en detailontwerp), installeren en opleveren van een preventieve en eventueel repressieve brandbeveiliging door middel van een systeem c.q. installatie voor watermist. De uitkomsten van dit proces zullen tot een product leiden, wat niet alle in gevallen voorziet in brandblussing, maar kan ook leiden tot een product wat voorziet tot brandbeheersing.

Binnen dit certificatieschema vallen zowel de controle op de randvoorwaarden voor het kunnen functioneren van de installatie als de nazorg ervan.

Voor wie
Gebouweigenaren, gebruikers of beheerders, installatiebedrijven, de overheid en verzekeraars.
De eigenaren c.q. gebruikers van de inrichtingen kunnen met het keurmerk aantonen, dat zij verantwoord ondernemen en kunnen zich hiermee positief onderscheiden binnen hun markt en klanten

Wanneer is het nodig
Indien de overheid, de verzekering of de eigen processen vragen om een brandbeveiligingssysteem met een minimaal risico op grote waterschade tijdens blussing.

Processtappen en randvoorwaarden
Om als bedrijf gecertificeerd te worden op basis van dit schema moet aan diverse criteria worden voldaan. Zo zijn er  eisen gesteld aan het kwaliteitssysteem, de interne kwaliteitsbewaking, de organisatie en het personeel. Jaarlijks wordt door middel van een bedrijfsaudit getoetst of een gecertificeerd bedrijf nog voldoet aan de eisen voor certificering.

Het gecertificeerde bedrijf dient er ook zorg voor te dragen dat een systeem dat zij leveren voldoet aan de gestelde criteria.

Er zijn vier soorten eisen die aan het brandveiligheidssysteem gebaseerd op watermist gesteld worden:

 1. Functionele eisen
  Onder functionele eisen worden de eisen verstaan, die nodig zijn om het product veilig te kunnen gebruiken en om functionaliteit te waarborgen.
 2. Prestatie-eisen
  De prestatie-eisen zijn de eisen die gesteld worden aan bepaalde onderdelen. Deze eisen zijn in maten of getallen vastgelegd. Verder hebben deze eisen een grenswaarde die ondubbelzinnig berekend of gemeten kan worden.
 3. Proceseisen
  de proceseisen, zijn de vastgestelde eisen waaraan het proces moet voldoen.
 4. Producteisen
  Met producteisen worden de eisen bedoeld die gesteld worden aan de toegepaste producten in het systeem. Ook deze hebben een grenswaarde die ondubbelzinnig berekend of gemeten kan worden.

Certificatieproces
Certificatie van uw bedrijf o.b.v. de BRL-K21020 Brandbeveiligingssystemen gebaseerd op watermist begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa afsluiten. Op basis van de door u aangeleverde informatie volgt een onafhankelijk onderzoek waarbij Kiwa NCP beoordeelt of aan de criteria voor certificering wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Waarom Kiwa NCP?
Kiwa NCP heeft jarenlange ervaring op het gebied van brandbeveiligingssystemen. Kiwa NCP wil samen met u de bedrijfsprocessen binnen uw organisatie daar waar nodig is verbeteren.

Naast certificering van uw bedrijf volgens de BRL-K21020 Brandbeveiligingssystemen begaseerd op watermist kunnen wij u op vele marktgebieden van dienst zijn. Denk hierbij aan combinaties van uw certificering met certificeringen op het gebied van Brandmeldinstallaties of ISO9001. 

Erkenning aanvragen 
Klik hier om een offerte aan te vragen. De regelgeving kunt u downloaden in het 'snel naar' menu aan de rechterzijde van deze pagina. 

Heeft u vragen over de erkenning of over de procedure om de erkenning te behalen kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers, telefoonnummer 088-9985100.