Home > Brandveiligheid > Blusgassystemen

Brandblussystemen / blusgassystemen gebaseerd op warmteonttrekking of zuurstofverdringing

Toepassingsgebied
Deze beoordelingsrichtlijn BRL-K21022 Brandblussystemen / blusgassystemen gebaseerd op warmteonttrekking of zuurstofverdringing wordt toegepast op het ontwerpen (waaronder projecteren), het installeren en het opleveren van een repressieve brandbeveiliging door middel van een blusgasinstallatie. De blusgasinstallatie kan hierbij 2 soorten aan veiligheid bieden met bijbehorende doelstellingen. De afstemming en het niveau dienen vooraf plaats te vinden tussen de partijen op basis van het bepaalde risico:

 1. Objectbeveiliging;
  Bij een object beveiliging worden geen eisen aan compartimentering gesteld; de brand kan zich bij dit type beveiliging uitbreiden naar het niet beveiligde deel van de inrichting.
  Doelstelling “extinguishing” (blussen) voor Objectbeveiliging.
  De blusgasinstallatie heeft als doel om bij het ontsteken van een brand het ontstoken c.q. brandend object te blussen. De installatie bereikt dit door een lokale verlaging van het zuurstofgehalte. Hiervoor moet een verlaging van het gewenste zuurstof percentage binnen en gedurende de vereiste tijd bereikt worden. Voor deze repressieve actie is een branddetectie installatie noodzakelijk.
 2. Volume beveiliging of “total flooding”;
  Bij een volume of ruimte beveiliging is een dichte compartimentering vereist van het beveiligde volume /ruimte om de blusgasinstallatie in staat te stellen om voldoende functioneel te zijn.
  Doelstelling “extinguishing” (blussen) voor Volume of Ruimte beveiliging.
  De blusgasinstallatie heeft als doel om bij brand de ontstoken c.q. brandende
  materialen en goederen te blussen. Voor deze repressieve actie is een branddetectie installatie noodzakelijk.

De blusgasinstallatie bereikt dit door:

 • Een verlaging van het zuurstofgehalte (zuurstofverdringing) in het beveiligde
  compartiment door suppletie van een inert gas. Hierdoor moet een verlaging van het gewenste zuurstofpercentage (lees: “concentratie”) binnen de vereiste tijd worden verkregen en gedurende de vereiste standtijd worden gehouden. Voor deze repressieve actie is een branddetectie installatie noodzakelijk.

Of:

 • Een verlaging van de temperatuur (warmteonttrekking) in het beveiligde
  compartiment door suppletie van een chemisch gas. Hierdoor moet een verlaging van BRL-K21022/01 10 van 75 de temperatuur (lees: “concentratie”) binnen de vereiste tijd worden verkregen en gedurende de vereiste standtijd worden gehouden. Voor deze repressieve actie is een branddetectie installatie noodzakelijk.

Voor wie
Gebouweigenaren, gebruikers of beheerders, installatiebedrijven, de overheid en verzekeraars.
De eigenaren c.q. gebruikers van de inrichtingen kunnen met het keurmerk aantonen, dat zij verantwoord ondernemen en kunnen zich hiermee positief onderscheiden binnen hun markt en klanten

Wanneer is het nodig
Indien de overheid, de verzekering of de eigen processen vragen om een brandblusssysteem.

Processtappen en randvoorwaarden
Om als bedrijf gecertificeerd te worden op basis van beoordelingsrichtlijn BRL-K21022 Brandblussystemen / blusgassystemen gebaseerd op warmteonttrekking of zuurstofverdringing moet aan diverse criteria worden voldaan. Zo zijn er eisen gesteld aan het kwaliteitssysteem, de interne kwaliteitsbewaking, de organisatie en het personeel. Jaarlijks wordt door middel van een bedrijfsaudit getoetst of een gecertificeerd bedrijf nog voldoet aan de eisen voor certificering.

Het gecertificeerde bedrijf dient er ook zorg voor te dragen dat een systeem dat zij leveren voldoet aan de gestelde criteria.

Er zijn vier soorten eisen die aan het systeem gesteld worden:

 1. Functionele eisen: essentiële eisen die aan een product gesteld moeten worden om het product door de gebruiker veilig te kunnen gebruiken en functioneel is voor het doel waar het voor bedoeld is.
 2. Prestatie-eisen: in maten of getallen geconcretiseerde eisen die zijn toegespitst op bepaalde (functionele) eigenschappen van het onderdeel van het product of bouwdeel (blusgasinstallatie en randvoorwaarden) en die een te behalen grenswaarde bevatten die ondubbelzinnig kan worden berekend of gemeten.
 3. Producteisen: in maten of getallen geconcretiseerde eisen die zijn toegespitst op de (identificeerbare) eigenschappen van de in het bouwdeel toegepaste producten (blusgasinstallatie en eventuele randvoorwaarden) en die een te behalen grenswaarde bevatten die ondubbelzinnig kan worden berekend of gemeten.
 4. Proceseisen: geconcretiseerde eisen waaraan het proces moet voldoen. Zonodig met inbegrip van de daarbij te bepalen en aan te houden condities en/of randvoorwaarden waaronder het proces mag of moet plaatsvinden.

Certificatieproces
Certificatie van uw bedrijf volgens de BRL-K21022 Brandblussystemen / blusgassystemen gebaseerd op warmteonttrekking of zuurstofverdringing begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa afsluiten. Op basis van de door u aangeleverde informatie volgt onafhankelijk onderzoek waarbij Kiwa NCP beoordeelt of aan de criteria voor certificering wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Waarom Kiwa NCP?  
Kiwa NCP heeft jarenlange ervaring op het gebied van het certificeren van bedrijven voor onder andere Blusgassystemen. Kiwa NCP wil samen met u de bedrijfsprocessen binnen uw organisatie daar waar nodig is verbeteren.

Naast Blusgassystemen kunnen wij u op vele marktgebieden van dienst zijn. Denk hierbij aan combinaties van uw certificering met certificeringen op het gebied van Brandmeldinstallaties, Kleine Blusmiddelen, ISO27001 of VCA. 

Offerte en informatie 
Klik hier om een offerte aan te vragen. De regelgeving kunt u downloaden aan de rechterzijde van deze pagina. 

Heeft u vragen over de erkenning of over de procedure om de erkenning te behalen kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers, telefoonnummer 088-9985100.